Algemene voorwaarden


Bij de LAN-party’s van Not Any Other Weekend staat gezelligheid voorop. Toch zijn er enkele voorwaarden en regels nodig om alles in goede banen te leiden. De meeste van deze voorwaarden zullen logisch klinken, en veelal zullen ze ook in het dagelijks leven van toepassing zijn. Wie zich inschrijft voor een LAN-party van Not Any Other Weekend gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden. We gaan er ook vanuit dat je ze hebt gelezen (wees gerust, we zullen je niet gaan overhoren).

Algemene voorwaarden Not Any Other Weekend

A. Definities
Dit zijn de algemene voorwaarden voor LAN-party Not Any Other Weekend, hierna te noemen ‘het evenement’, van toepassing op eenieder die fysiek aanwezig is op het evenement, met intentie tot deelname of bezoek, hierna te noemen ‘de deelnemer’. De organisatie bestaat uit het geheel der bestuursleden van Stichting Frisian Networking Events (KvK nummer 68224796) en derden die door het bestuur zijn gemarkeerd als “vrijwilliger”

B. Geldigheid
De organisatie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder opgaaf van reden te wijzigen.

C. Consequenties
De consequenties van een overtreding zullen per geval worden bekeken. De crew kan besluiten de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder teruggave van de entreeprijs indien zij dit nodig achten om de orde te handhaven. Indien de deelnemer (letsel)schade heeft veroorzaakt, zullen wij hierbij de politie inschakelen.

1. Op het evenement is de Nederlandse wetgeving van kracht.

2. Gedragscode
2.1 De deelnemer zal aanwijzingen van de organisatie opvolgen.

2.2 De deelnemer zal de hem of haar toegewezen tafel en vloer schoonhouden.

De organisatie zorgt voor het aanwezig zijn van de nodige afvalbakken en zal zorg dragen voor het (laten) legen van deze afvalbakken.

2.3 De deelnemer zal geen veranderingen of schade toebrengen aan de persoon of spullen van een andere deelnemer, de organisatie of de locatie.

2.4 De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan de decoratie, netwerkapparatuur, servers, bekabeling en beamers komen.

2.5 De deelnemer zal zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geen gebruik maken van de computer van een andere deelnemer, zowel via het netwerk als rechtstreeks. Concreet: ‘Wie hackt, vertrekt’.

2.6 De deelnemer zal onder geen voorwaarde meewerken of door passiviteit toelaten dat zijn of haar computer wordt gebruikt voor het verspreiden van worms, spyware, trojan(downloaders)s of virussen, het uitvoeren van Denial of Service attacks of het uitvoeren van portscans.

2.7 De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen handel bedrijven op het terrein van het evenement.

2.8 De deelnemer zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen actieve promotie maken voor bedrijven of evenementen die geen sponsor zijn van het evenement.

2.9 Het is de deelnemer verboden om gebruik te maken van programma’s die hem/haar een voordeel geven boven de andere speler (cheats/hacks)

2.10 Het is de deelnemer niet toegestaan om tijdens het evenement gebruik te maken van audio boxen.

2.11 Het is de deelnemer niet toegestaan binnen te roken, tenzij expliciet anders aangegeven.

2.12 Het is de deelnemer niet toegestaan voedsel en/of dranken mee naar binnen te nemen, of te laten bezorgen. In het hotel is catering aanwezig waar van alles te krijgen is.

2.13 Indien de deelnemer een probleem of klacht heeft zal hij of zij dit bij de crew melden en niet bij het personeel van het hotel.

3. Toegang
3.1 Toegang wordt uitsluitend verleend aan betalende deelnemers die zich kunnen legitimeren met een door de Nederlandse overheid erkend persoonsbewijs. Wij accepteren paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

3.2 Toegang tot het evenement wordt enkel gegeven aan deelnemers die hebben ingestemd met deze voorwaarden.

3.3 Frisian Networking Events hanteert een minimumleeftijd van 14 jaar voor haar evenementen. Minderjarigen kunnen alleen deelnemen aan een evenement wanneer deze tijdens het volledige evenement onder begeleiding is van een volwassene. Ouders/verzorgers dienen vooraf toestemming te geven voor deelname aan het evenement en moeten dit kenbaar maken door contact op te nemen met de organisatie via e-mail. Uiteraard moeten minderjarige deelnemers zich houden aan de NIX18-regelgeving die door de overheid gehanteerd wordt.

3.4 Het is de organisatie vrij om, zonder opgave van reden, de deelnemer te weren en/of van het evenement te verwijderen.

3.4.1 Indien de deelnemer verwijderd wordt vanwege het overtreden van de bepalingen in dit reglement en/of de Nederlandse wet, verliest de deelnemer enige recht op restitutie van de betaalde entree.

3.4.2 Indien de deelnemer onverhoopt niet aanwezig kan zijn, zal tot 1 maand voor het evenement het volledige bedrag terugbetaald worden. Na deze termijn zullen gevallen individueel beoordeeld worden door het bestuur van de stichting en in overleg met het management van de locatie. Vuistregel  is dat alleen in schrijnende gevallen (overlijden in de familie etc.) tot restitutie zal worden overgegaan

3.4.3 Huisdieren zijn in het hotel niet toegestaan.

4. Preventieve maatregelen
4.1 Door de organisatie aangewezen personen kunnen, uit preventief oogpunt, de deelnemer vragen mee te werken aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering dan wel visitering.

4.1.1 Het is de deelnemer vrij medewerking te weigeren aan de privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering dan wel visitering, echter zal de deelnemer dan de toegang worden ontzegt en verliest de deelnemer enig recht op restitutie van de betaalde entree.

4.2 De organisatie kan van de deelnemer eisen dat hij/zij één of meerdere voorwerpen in bewaring geeft, indien de organisatie van mening is dat deze voorwerpen gebruikt zullen gaan worden om een artikel in dit reglement te overtreden, of omdat deze voorwerpen daadwerkelijk gebruikt zijn voor overtreding van dit reglement.

4.2.1 Indien een voorwerp in bewaring wordt gegeven, zal de deelnemer een bewijs van ontvangst krijgen. Met dit bewijs van ontvangst kan de deelnemer de, in bewaring gegeven voorwerpen, aan het einde van het evenement weer ophalen bij de crew.

4.2.2 Indien de deelnemer weigert een voorwerp in bewaring te geven, zal deze persoon de toegang tot het evenement worden ontzegd en verliest de deelnemer enige recht op restitutie van de betaalde entree.

4.2.3 Gefeliciteerd! Je hebt de voorwaarden bijna doorgelezen. Heel goed, het is belangrijk om te weten waar je mee akkoord gaat!

5. Aansprakelijkheid
5.1 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor elke vorm van (letsel)schade of gegevensverlies als gevolg van diefstal, brand, vernieling, stroom spikes of onvoorzienbare situaties.

5.2 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en handelingen verricht vanaf zijn of haar computer.

5.3 De deelnemer zal zijn of haar medewerking verlenen in het geval van een onderzoek, dat door een tot onderzoek bevoegde instantie wordt uitgevoerd, naar aanleiding van punt 5.2.

Indien er een verdenking bestaat van het illegaal aanbieden van data, via het netwerk of anderszins, zullen wij waar nodig samenwerken met officiële instanties.

5.4 De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels.

6. Voorzieningen
6.1 De deelnemer zal zijn voertuig alleen op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren of op aanwijzing van de door de organisatie aangeven plekken.

6.2 De stroomvoorziening zal enkel worden gebruikt voor het aansluiten van noodzakelijke computerapparatuur.

6.3 Het gebruik van alle voorzieningen geschiedt geheel op eigen risico.

6.4 Het is de deelnemer niet toegestaan om te slapen in de LAN-zaal.